Fàilte gu Làrach-Lìn Fèis Bharraigh 4mh - 8mh an luchar 2016
Tha sinn a' danamh fiughair ri Fis am bliadhna!    Gheibhear cothrom mar as bhaist sgilean ra eile ionnsachadh agus na measg bith clas obair media, agus anns a' Chmhlan Deugairean gheibh an igridh cothrom elas fhaighinn air cel a chluich ann am buidheann. Tha sinn an dchas gum bi mran chloinne ag iarraidh gu Fis Bheag agus Fis Mheadhan (aois 4 gu 7). Bi "cmhradh-is-cleas" uile anns a Ghidhlig, agus cuideachd gheibh a' chlann cothrom toiseach-toisichidh a dhanamh air ionnsramaidean-ciil:- fidheall, clrsach, meur-chlr agus druma.  Tha ealain cuideachd air ainmeachadh mar chuspair.   Mar is bhaist tha deagh thaghadh againn de craman air gach oidhche!    Chrd Fis 2015 rinn agus tha sinn an dchas gum bi Fis 2016 a cheart cho math!    Comataidh Fis Bharraigh Fis Bharraigh
Website made using only Xara Web Designer, and no other graphics or software tools.
Dachaigh Naidheachdan Eachdraidh Prgram Fios Thugain English Dachaigh